مقاله ها

فرم قرارداد مشترکین صبانت

بسمه تعالی

شرایط بهره برداری از خدمات دسترسی به اینترنت شرکت انتقال داده های نداگسترصبا ( سرویس ADSL )
شرکت انتقال داده های نداگستر صبا دارای پروانه PAP به شماره 15322 / 12 / 310 صادره از سازمان تنظیم مقررات رادیویی

 

 • مشترک اظهار می نماید که از موضوع خدمات ارائه شده به وی ( دسترسی به اینترنت از طریق فناوری ADSL به صورت غیر اختصاصی و متقارن با پهنای باند مندرج در فرم درخواست اشتراک ) بر روی خط تلفن اعلامی توسط خویش بطور کامل آگاه می باشد . تبصره 1 : منظور از غیر اختصاصی بودن خدمات این است که مقدار پهنای باند مشخصی توسط گروهی از مشترکین به صورت همزمان بهره برداری می شود ( یک به ده ) و مشترک نیز در زمره آن گروه قرار دارد.
  تبصره 2 : مشترک می تواند یک دستگاه مودم به قیمت روز از شرکت خریداری نماید . در این صورت سلامت و کارکرد آن به مدت یکسال تضمین می گردد .
 • مشترک می داند که مدت زمان ارائه خدمات فوق الذکر به وی از تاریخ امضای فرم درخواست اشتراک توسط او می باشد .

  تبصره 3 : پیش پرداخت هزینه های بهره برداری از خدمات هر دوره در ابتدای همان دوره دریافت می گردد.
  تبصره 4 : در صورت عدم پیش پرداخت هزینه خدمات از سوی مشترک ، شرکت پورت اختصاص یافته به او را به مدت 24 ساعت به حال رزرو نگه می دارد .
  تبصره 5 : در صورت عدم پیش پرداخت خدمات پس از خاتمه مدت مندرج در تبصره 4 ، شرکت می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی ، اداری و انتظامی و طی مراحل قانونی ، قرارداد را بدون اطلاع به مشترک فسخ و رانژه خط تلفنی او را جمع آوری نماید .
  تبصره 6 : در صورت عدم پیش پرداخت هزینه خدمات ماه های بعد از سوی مشترک ، کلیه هزینه های مدت زمان مندرج در تبصره 4 از وی دریافت خواهد شد .

 • مشترک می داند که :
  1-3- قبل از آغاز بهره برداری از خدمات مندرج در بند 1 باید در ابتد ای هر دوره هزینه خدمات ، عوارض و آبونمان مخابرات را مطابق تعرفه و صورتحساب شرکت بپردازد . منظور از دوره ، نوع و مدت زمان خدمات درخواستی مشترک ( مندرج در ظهر فرم ثبت نام ) می باشد .
  تبصره 1: هزینه های آبونمان مخابرات و عوارض برای هر دوره دریافت خواهد شد .
  تبصره 2: چنانچه مشترک ظرف مدت یک هفته از پورت واگذارشده استفاده ننماید شرکت مجاز به قطع سرویس بوده و مشترک حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید . در این صورت وجه مشترک پس از کسر هزینه مخابرات و عوارض و 100,000 ریال هزینه اولیه راه اندازی مسترد می گردد .
  2-3- موارد زیر جزو تعهدات شرکت نسبت به مشترک می باشد :
  1-2-3 ارائه خدمات دسترسی به اینترنت به مشترک مطابق بند 1 .
  1-1-2-3- شرکت در موارد زیر در خصوص قطع خدمات مسئولیتی به عهده نخواهد داشت .
  1-1-1-2-3- بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی و انتقال داده های شرکت مخابرات ایران و سایر شرکت های مخابراتی و یا در اینترنت جهانی .
  2-1-1-2-3- بروز اشکال و اختلال در سیستم های رایانه ای یا شبکه داخلی مشترک
  3-1-1-2-3- هر گونه دستکاری و ایجاد تغییر در تجهیزات ارتباطی واگذاری به مشترک یا پیکره بندی سیستم رایانه ای مرتبط به آن توسط وی یا اشخاص غیر مرتبط با شرکت
  4-1-1-2-3- بروز اشکال به هنگام رفع نقص تجهیزات مشترک
  5-1-1-2-3- رفع اشکال شبکه شرکت با اعلام قبلی به مشترک
  6-1-1-2-3- قطع تلفن مشترک از سوی مخابرات یا اشخاص دیگر
  7-1-1-2-3- قطع خدمات در صورت انجام موارد مندرج در بند 4 شرایط اعلامی .
  2-1-2-3- شرکت در موارد زیر بدون اطلاع قبلی اقدام به قطع خدمات بدون پرداخت هر گونه خسارت خواهد کرد :
  1-2-1-2-3- در صورتی که محرز شود مشترک هویت یا آدرس یا اطلاعات تماس اشتباه به شرکت اعلام نموده یا تغییر هر کدام از آنها را به موقع به شرکت اطلاع نداده است .
  2-2-1-2-3- در صورت عدم رعایت هر کدام از شرایط از سوی مشترک
  3-1-2-3- در شرایط عادی قطع خدمات مشترک به دلیل مشکلات فنی تا 4 ساعت مجاز می باشد . در صورت قطعی بیش ازمدت مذکور ، به ازای هر 24 ساعت معادل یک روز ارائه خدمات به مشترک زمان اضافه خواهد شد .
  2-2-3- نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباطی مشترک ( مودم ) بر روی یکی از سیستم های رایانه ای وی در زمان شروع ارائه خدمات .
  3-2-3- ارائه خدمات پشتیبانی و رفع مشکلات ارتباطی سمت شرکت
  4-2-3- رسیدگی به شکایات مشترک و حل و فصل آن
  1-4-2-3- ارسال شکوائیه به شرکت از طریق قسمت شکایات در سایت صبانت یا پست به آدرس شرکت .
  شکوائیه باید حاوی مطالب ذیل باشد :
  1-1-4-2-3- نام و نام خانوادگی و اطلاعات تماس و آدرس و نوع خدمات مورد استفاده مشترک .
  2-1-4-2-3- بیان مشروح شکایت
  3-1-4-2-3- دلایل و مدارک مستندات
  4-1-4-2-3- تقاضا یا خواسته مشترک
  2-4-2-3- بررسی شکوائیه مشترک توسط بخش حقوقی شرکت با حضور 2 نفر متخصص و اتخاذ تصمیم مقتضی .
  3-4-2-3- در صورتی که شکایت مشترک ، وارد تشخیص داده شود خواسته وی اجرا خواهد شد .
  4-4-2-3- در صورتی که شکایت مشترک ، وارد تشخیص داده نشود ، نتیجه با ذکر دلیل از طریق پست الکترونیکی به اطلاع وی خواهد رسید .
  5-2-3- اعلام تغییرات مفاد شرایط به مشترک از طریق پست الکترونیکی یا پست معمولی و تغییرات تعرفه خدمات از طریق انتشار آن در وب سایت شرکت به آدرس
  7-2-3- حفاظت از اطلاعات مشترک وعدم افشای آن جز در موارد قانونی
  8-2-3- رسیدگی به درخواست های مشترک و اعلام نتیجه به وی .
  3-3- شرکت حق تغییردرمفاد این شرایط را درچارچوب قوانین ومقررات کشور و تصمیمات مراجع ذیصلاح بدون جلب موافقت مشترک برای خودمحفوظ می داند .
  4-3- شرکت مکلف است مطابق بند 16-3-5 بخش "ب" آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای عمل نماید .
  5-3- شرکت مسئولیتی در قبال تصمیمات مراجع قضایی و اداری و نهادهای دولتی و تغییرات در قوانین و مقررات موثر بر این شرایط ندارد .
  6-3- با امضای فرم درخواست اشتراک به شرکت وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا می دهد که در صورت عدم تمدید مدت ارائه خدمات ، شرکت رانژه خط تلفن وی را جمع آوری نماید .
 • مشترک از موارد زیر آگاهی کامل دارد که :
  1-4- از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای به ویژه مندرجات بند 6 بخش "ب" آن مطلع بوده و متعهد به رعایت آنها می باشد .
  2-4- از ممنوعیت موارد زیر مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارائه شده مرتکب آنها نخواهد شد :
  1-2-4- هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها .
  2-2-4- هر گونه تلاش برای رخنه گری به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها
  3-2-4- هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد .
  4-2-4- اسکن کردن شبکه شرکت یا سایرین
  6-2-4- هر گونه تلاش برای مهندسی اجتماعی در شرکت
  7-2-4- ایجاد اختلال در شبکه شرکت
  8-2-4- ارتکاب جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی ، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامه مربوطه ، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر جرایم با استفاده از شبکه های رایانه ای و اینترنت
  9-2-4- استفاده از آدرس های IP دیگر به غیر از آدرس های IP تخصیص داده شده از شرکت برای خدمات خاص
  10-2-4- انجام Voice Termination
  3-4- اطلاعاتی که در ذیل این شرایط و ضمایم آن توسط وی درج گردیده صحیح می باشد .
  4-4- حق واگذاری خدمات ارائه شده را به دیگری ندارد .
  5-4- مشترک باید یک ماه قبل از فسخ ، درخواست خود را کتبا به شرکت اعلام نماید .
 • مشترک می داند که :
  1-5- باید اشکالات ارتباطی و شکایت درباره موضوع خدمات با شرکت تماس بگیرد .
  2-5- چنانچه در اثر عدم رعایت این شرایط از سوی مشترک، بطور مستقیم یا غیر مستقیم خسارتی متوجه شرکت گردد ، مشترک ملزم به جبران آن خواهد بود .
  میزان خسارت را شرکت تعیین می کند و مشترک ضمن عقد خارج لازم حق هر گونه اعتراض به آن را در هر مرجعی از خود سلب و ساقط می نماید .
  3-5- چنانچه از خدمات ارائه شده در شبکه LAN خود استفاده نماید ، مسئولیت نگهداری سوابق اتصال ایستگاههای کاری به عهده وی خواهد بود و در صورت بروز مسائل حقوقی و قضایی مسئول پاسخگویی به مراجع ذیصلاح در خصوص عملکرد ایستگاههای کاری موجود در شبکه های مذکور می باشد .
  4-5- در صورتیکه مستاجر محل بهره برداری از خدمات باشد و به هر دلیلی اقدام به تخلیه آنجا نماید ، باید مراتب را به شرکت اطلاع تا نسبت به قطع خدمات اقدام شود . در غیر اینصورت مشترک مسئول بهره برداری اشخاص ثالث محسوب خواهد شد .
  5-5 در صورت ایجاد هر گونه تغییر در تنظیمات تجهیزات از طرف مشترک که باعث بروز اشکال و ارجاع حضوری و نصب مجدد از سمت شرکت گردد ، مبلغ 100,000 ریال از مشترک دریافت می گردد.
  6-5- شرکت می تواند :
  1-6-5- هر زمان که بخواهد بدون مراجعه به هیچ مرجعی از ادامه ارائه خدمات به وی خودداری نماید.
  2-6-5- در صورت عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط از سوی مشترک ، شرکت می تواند بدون اعلام قبلی و بدون رجوع به مراجع قضایی یا اداری ، اقدام به قطع خدمات نماید .
  3-6-5- در صورت استنکاف شرکت از انجام تعهدات ، مشترک می تواند تقاضای قطع خدمات را ، حداقل 15 روز قبل اعلام نماید .
  4-6-5- طرفین می توانند با توافق قبلی هر زمان که بخواهند به رابطه کاری خود خاتمه دهند .
  5-6-5- محتویات این سند به منزله قرارداد فی مابین شرکت و مشترک می باشد که پیش از امضای فرم درخواست اشتراک به رؤیت مشترک رسیده ، و او کلیه مفاد آن را مطالعه و پذیرفته است و شرکت مجاز است در مواقع ضروری از این سند به عنوان قرارداد در مراجع قضائی ، انتظامی یا اداری استفاده نماید .
 •  

 

© 2013 Seabird. All rights reserved. Theme by parsapp.net.